פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

Prix spécial pour les amis de yullia
Traitement Description prix
Reconstruction des ongle Uniquement dans les agences de Netanya, Raanana et Jérusalem₪315
Remplissage des ongles Uniquement dans les agences de Netanya, Raanana et Jérusalem₪209

החברים של יוליה
בניית ציפורניים
טיפולים ביוליה קוסמטיקה
בניית ציפורניים

Construction des ongles